Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης ο Ομολογητής

Σήμερα στις 4 Νοεμβρίου γιορτάζει Ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης (1901-1959) από την Αργυρούπολη του Πόντου. Στο βίντεο που ακολουθεί θα ακούσουμε τον βίο και μερικά θαύματα του Αγίου.                            

Ἀπολυτίκιον
Ήχος πλ. α '. Τον συνάναρχον Λόγον.
Αναλήψεως μάνδρας σεπτόν δομήτορα, χαροποιού πένθους μύστην, καρδιακής προσευχής, ταπεινώσεως και νήψεως το έσοπτρον, ύμνοις, Γεώργιον, πιστοί, ώσπερ ομολογητών, τιμήσωμεν νέον εύχος, βοώντες, φρούρει θεόθεν, σημειοφόρε, τους ικέτας σου.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ήχος δ '. Ταχύ προκατάλαβε.
Εκ Πόντου ανέτειλας, ώσπερ αστήρ φαεινός, την Δράμαν εφώτισας, ταις διδαχαίς σου σοφέ, τη ισαγγέλω πολιτεία σου. Όθεν τοις προσιούσι, τη αγία Μονή σου, νέμεις ειρήνην, και παντοίας ιάσεις «ως έχων παρρησίαν προς Χριστόν, Γεώργιε, πατήρ ημών Όσιε.

Κοντάκιον
Τον ζηλωτήν Ηλίαν.
Αργυρουπόλεως ένθεον βλάστημα, και Γεωργίας σεπτόν ενδιαίτημα, ο εν τη Δράμα ασκήσας ως άσαρκος, και αγιάσας μονήν Αναλήψεως, ημών ίσθι φύλαξ, Γεώργιε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου